Logo

Ter­ve­tuloa kau­neus­keskus säte­rin­porttiin, missä luomme kau­niita hetkiä ja autamme sinua loistamaan.

Olemme ylpeitä tar­joa­mas­tamme laa­duk­kaista kau­neu­den­hoi­to­pal­ve­luista nai­sille ja mie­hille, eri­tyi­sesti kynsi-, hius­ten­hoito- ja rip­si­pal­ve­luis­tamme. Jos etsit pal­velua, joka panostaa yksi­löl­liseen kau­neu­den­hoitoon, olet tullut juuri oikeaan paikkaan!

Kau­neus­kes­kuk­semme sijaitsee ihan­teel­li­sella pai­kalla hyvien kul­ku­yh­teyksien var­rella Espoon Lep­pä­vaa­rassa, kaup­pa­keskus Sellon lähei­syy­dessä. Meille pääset hel­posti sekä jul­ki­silla että omalla kulkuvälineellä.

Meistä

Kokenut ja ammat­ti­tai­toinen hen­ki­lö­kunta: Hen­ki­lö­kun­tamme on omis­tau­tunut tar­joamaan sinulle parasta mah­dol­lista kau­neuden- ja hiustenhoitoa.

Kor­kea­laa­tuiset tuotteet: Käy­tämme vain laa­duk­kaita tuot­teita, jotka ovat tur­val­lisia ihollesi ja hiuksillesi.

Yksi­löl­linen palvelu: Ymmär­rämme, että jokainen asiakas on eri­lainen, ja siksi rää­tä­löimme pal­ve­lumme juuri sinun tarpeisiisi.

Ren­touttava ympä­ristö: Kau­neus­sa­lon­kimme on suun­ni­teltu tar­joamaan sinulle ren­touttava ja miel­lyttävä kokemus.

Eri­kois­tumme myös lai­te­hoi­toihin: Lai­te­hoi­tojen avulla voimme tarjota sinulle inno­va­tii­visia
rat­kaisuja eri­laisiin ihon­hoi­to­tar­peisiin. Käy­tämme alan joh­tavia tek­no­lo­gioita ja lait­teita, jotka mah­dol­lis­tavat tehokkaan ja tur­val­lisen hoidon tulok­sel­lisen lop­pu­tu­loksen varmistamiseksi. 

Ota yhteyttä ja varaa aikasi nyt ja anna meidän auttaa sinua näyt­tämään par­haalta ver­siolta itsestäsi. Olipa tarpeen sitten kauniit kynnet, upea kampaus tai dra­maat­tiset ripset, olemme täällä pal­vel­lak­semme sinua. 

Ter­ve­tuloa Kauneuskeskukseemme!

Käy­tämme kor­kea­laa­tuista ammattikosmetiikkaa

Tuot­teina käy­tämme vali­koitua ammat­ti­kos­me­tiikkaa kuten Celes­tetic, Sim, Wella ja Yumi­lashes. Kaikki työn­te­ki­jämme ovat oman alansa ammat­ti­laisia ja kehi­tämme ammat­ti­tai­toamme sään­nöl­li­sesti eri­lai­silla koulutuksilla.

Lue lisää kauneushoitolastamme

Lue lisää parturi-kam­paamo –pal­ve­luis­tamme

Lue lisää kyn­sis­tu­diomme palveluista

Soita 041 315 0956