Kau­neus­hoitola

Kau­neus­hoi­to­lassa ren­toudut ihanasti

Hoi­tolan puo­lelle pääset ren­tou­tumaan tun­nel­mal­liseen hoi­to­huo­neeseen. Kaikki huo­neemme ovat äänie­ris­tettyjä, joten kam­paamon äänet eivät häi­ritse hoitohetkeäsi.

Moni­puo­li­sista kau­neus­hoi­to­la­pal­ve­luis­tamme löy­tyvät eri­laiset kas­vo­hoidot, rip­sien­pi­de­nykset ja kes­to­taiv­tu­tukset, jal­ka­hoidot, lai­te­hoidot kas­voille ja var­ta­lolle sekä kar­van­poistot sokerilla. 

Kauneushoitola

Tehokkaat kas­vo­hoidot

Ter­ve­tuloa tutus­tumaan kau­neus­kes­kuk­semme ylel­lisiin kas­vo­hoi­toihin, jotka tar­joavat teho­kasta ja koko­nais­val­taista hoitoa ihosi kau­neuden ja ter­veyden ylläpitämiseksi.

Ihon­hoito on olen­nainen osa kau­neu­den­hoi­to­ru­tiineja, ja meidän kas­vo­hoi­to­jemme ja tuot­teiden avulla voit saa­vuttaa heh­kuvan ja terveen näköisen ihon. Ammat­ti­tai­toiset kos­me­to­lo­gimme käyt­tävät
huo­lel­li­sesti vali­koituja tuot­teita ja tek­nii­koita, jotka sopivat juuri sinun ihosi tarpeisiin.

Valit­ta­vanasi on laaja vali­koima kas­vo­hoitoja,
jotka on suun­ni­teltu vas­taamaan eri­laisiin
ihon­hoi­to­tar­peisiin. Tar­joamme esi­mer­kiksi
kos­teut­tavia ja ravit­sevia hoitoja kui­valle
iholle, puh­dis­tavia hoitoja ras­vai­selle iholle
sekä ikään­ty­misen merkkejä häi­vyt­täviä ja
kiin­teyt­täviä hoitoja kyp­sälle iholle.

Käy­tämme laa­duk­kaita tuotteita

Kau­neus­hoi­tolan puo­lella käy­tämme muun muassa Celes­te­ticin, Bio­linen,  Panes­te­ticin, ja Yumi­las­hesin tuot­teita. Ammat­ti­tai­toiset kos­me­to­lo­gimme opas­tavat asia­kasta sopi­vissa hoi­doissa ja rää­tä­löimme tar­vit­taessa eri­laisia hoi­to­ko­ko­nai­suuksia kunkin asiakkaan tarpeen mukaan.

Varaa aika kau­neus­hoi­tolan pal­ve­luihin ajan­va­raus­ka­len­te­ris­tamme tai soittamalla!

Soita 041 315 0956